Savannah Kitten Pricing

F1 Savannahs

$16,000-$20,000

F2 Savannahs

$8,500-$10,000

F3 Savannahs

$6,000

F4 Savannahs

$4,500-$5,000

F5 Savannahs

$3,500-$4,000

F6 Savannahs

$3,000-$3,500

IMG_0638.jpg